پخش پیچ و مهره در تهران

مهره شرکت نفتی

فوریه 13, 2019

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x90

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x90 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x90 قدرت و […]
فوریه 12, 2019

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x100

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x100 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x100 قدرت و […]
فوریه 12, 2019

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x110

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x110 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x110 قدرت و […]
فوریه 12, 2019

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x120

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x120 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x120 قدرت و […]
فوریه 12, 2019

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x130

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x130 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x130 قدرت و […]
فوریه 11, 2019

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x140

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x140 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x140 قدرت و […]
ارتباط با کارشناسان
ارسال