پخش پیچ و مهره در تهران

مهره شرکت نفتی

فوریه 14, 2019

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 تمام رزوه M20x100

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 تمام رزوه M20x100 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 تمام رزوه M20x100 قدرت و […]
فوریه 14, 2019

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 تمام رزوه M20x120

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 تمام رزوه M20x120 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 تمام رزوه M20x120 قدرت و […]
فوریه 14, 2019

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 تمام رزوه M20x150

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 تمام رزوه M20x150 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 تمام رزوه M20x150 قدرت و […]
فوریه 13, 2019

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x60

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x60 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x60 قدرت و […]
فوریه 13, 2019

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x70

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x70 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x70 قدرت و […]
فوریه 13, 2019

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x80

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x80 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x80 قدرت و […]
ارتباط با کارشناسان
ارسال