پخش پیچ و مهره در تهران

تولید کننده انکربولت

آگوست 3, 2018
پیچ و مهره

تولید کننده انکربولت

تولید کننده انکربولت تولید کننده انکر بولتهایی که در سال 2013 در پل Bay شکستند هیچگاه به شرکت کالترانس نگفته بود بولتهایی را که در سال […]
ارتباط با کارشناسان
ارسال