پخش پیچ و مهره در تهران

پیچ

نوامبر 14, 2020

پیچ و مهره خشکه چیست؟

واژه خشکه مترادف واژه فولاد در فارسی می باشد . بنابراین منظور از پیچ خشکه همان پیچ فولادی است .جهت مشاهده اطلاعات خرید پیچ خشکه و […]
فوریه 23, 2019

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 تمام رزوه M16x70

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 تمام رزوه M16x70 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 تمام رزوه M16x70 قدرت و […]
فوریه 21, 2019

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x130

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x130 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x130 قدرت و […]
فوریه 19, 2019

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x170

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x170 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x170 قدرت و […]
فوریه 19, 2019

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x180

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x180 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x180 قدرت و […]
فوریه 18, 2019

اندازه و نقشه یچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x300

اندازه و نقشه یچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x300 اندازه و نقشه یچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x300 قدرت و […]
ارتباط با کارشناسان
ارسال