پخش پیچ و مهره در تهران

گالوانیزه سرد

فوریه 21, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x130

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x130 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x130 قدرت و […]
فوریه 20, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x140

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x140 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x140 قدرت و […]
فوریه 19, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x150

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x150 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x150 قدرت و […]
فوریه 19, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x160

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x160 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x160 قدرت و […]
فوریه 19, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x170

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x170 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x170 قدرت و […]
فوریه 19, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x180

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x180 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x180 قدرت و […]
ارتباط با کارشناسان
ارسال