پخش پیچ و مهره در تهران

پیچ و مهره

فوریه 17, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x300

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x300 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 8.8 نیم رزوه M16x300 قدرت و […]
فوریه 16, 2019
پیچ سر شش گوش M20x300

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 تمام رزوه M20x60

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 تمام رزوه M20x60 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 تمام رزوه M20x60 قدرت و […]
فوریه 16, 2019
پیچ سر شش گوش M20x300

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 تمام رزوه M20x70

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 تمام رزوه M20x70 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 تمام رزوه M20x70 قدرت و […]
فوریه 15, 2019
پیچ سر شش گوش M20x300

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 تمام رزوه M20x80

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 تمام رزوه M20x80 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 تمام رزوه M20x80 قدرت و […]
فوریه 14, 2019
پیچ سر شش گوش M20x300

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 تمام رزوه M20x90

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 تمام رزوه M20x90 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 تمام رزوه M20x90 قدرت و […]
فوریه 14, 2019
پیچ سر شش گوش M20x300

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 تمام رزوه M20x100

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 تمام رزوه M20x100 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 تمام رزوه M20x100 قدرت و […]
ارتباط با کارشناسان
ارسال