پخش پیچ و مهره در تهران

مهره شرکت نفتی

فوریه 11, 2019

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x150

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x150 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x150 قدرت و […]
فوریه 11, 2019

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x160

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x160 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x160 قدرت و […]
فوریه 11, 2019

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x180

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x180 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x180 قدرت و […]
فوریه 10, 2019

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x200

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x200 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x200 قدرت و […]
فوریه 10, 2019

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 مدل نیم رزوه M20x250

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 مدل نیم رزوه M20x250 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 مدل نیم رزوه M20x250 […]
فوریه 10, 2019

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 مدل نیم رزوه M20x300

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 مدل نیم رزوه M20x300 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 مدل نیم رزوه M20x300 […]
ارتباط با کارشناسان
ارسال