پخش پیچ و مهره در تهران

تنش تسلیم

آگوست 8, 2018

تنش تسلیم، بار گواه و تنسایل پیچ و مهره ها

تنش تسلیم، بار گواه و تنسایل پیچ و مهره ها رفتار پیچ و مهره ها زمانی که تحت تاثیر نیروی کششی در راستای محور پیچ قرار […]
ارتباط با کارشناسان
ارسال