پخش پیچ و مهره در تهران

مقالات

فوریه 12, 2019
پیچ سر شش گوش M20x300

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x130

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x130 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x130 قدرت و […]
فوریه 11, 2019
پیچ سر شش گوش M20x300

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x140

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x140 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x140 قدرت و […]
فوریه 11, 2019
پیچ سر شش گوش M20x300

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x150

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x150 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x150 قدرت و […]
فوریه 11, 2019
پیچ سر شش گوش M20x300

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x160

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x160 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x160 قدرت و […]
فوریه 11, 2019
پیچ سر شش گوش M20x300

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x180

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x180 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 نیم رزوه M20x180 قدرت و […]
فوریه 10, 2019
پیچ سر شش گوش M20x300

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 مدل نیم رزوه M20x250

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 مدل نیم رزوه M20x250 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید 10.9 مدل نیم رزوه M20x250 […]
ارتباط با کارشناسان
ارسال