سیستم های پیچ و مهره

سیستم های پیچ :

پیچ ها را در دو سیستم استاندارد كرده اند :

1-   سیستم DIN= فرم صنعتی المان

2-   سیستم ISO= سازمان استاندارد بین المللی

روش واستاندارد DIN تا سال 1960 متداول بود وهماكنون سیستم ISO

جایگزین ان شده است . درسیستم DIN به دلیل اینكه سر دندانه هاتیز می باشد و باعث خراب شدن سریع پیچ ها میشود یكی از عیب های این سیستم می باشد.

جهت گردش دندانه های پیچ :

اگر جهت حركت دندانه پیچ ها به طرف راست باشد پیچ راست گرد گفته می شود. برای شناخت ان كافی است به ان عمود نگاه كنیم درصنعتموارد استفاده پیچ های راست گرد بیشتر از چپ گرد است . پیچ های چپ گرد برایاتصال لوله هایی كه برای گاز های قابل اشتعال مورد استفاده قرار می گیرد

پیچ و مهره

 

پیچ و مهره

برای خرید پیچ و مهره با شماره  09127767119  تماس حاصل نمائید .