پخش پیچ و مهره در تهران

سیستم های پیچ و مهره – پیچ و مهره پارسا صنعت

سیستم های پیچ و مهره

سیستم های پیچ :

پیچ ها را در دو سیستم استاندارد کرده اند :

۱-   سیستم DIN= فرم صنعتی المان

۲-   سیستم ISO= سازمان استاندارد بین المللی

روش واستاندارد DIN تا سال ۱۹۶۰ متداول بود وهماکنون سیستم ISO

جایگزین ان شده است . درسیستم DIN به دلیل اینکه سر دندانه هاتیز می باشد و باعث خراب شدن سریع پیچ ها میشود یکی از عیب های این سیستم می باشد.

جهت گردش دندانه های پیچ :

اگر جهت حرکت دندانه پیچ ها به طرف راست باشد پیچ راست گرد گفته می شود. برای شناخت ان کافی است به ان عمود نگاه کنیم درصنعتموارد استفاده پیچ های راست گرد بیشتر از چپ گرد است . پیچ های چپ گرد برایاتصال لوله هایی که برای گاز های قابل اشتعال مورد استفاده قرار می گیرد

پیچ و مهره

 

پیچ و مهره

ارتباط با کارشناسان
ارسال